โครงการบ้าน ธอส 2564

Contents

โครงการบ้าน ธอส 2564 ในการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สังคม

ความสุข ของคนจำนวนไม่น้อย phuket property อาจเริ่มจากการมี บ้าน โครงการบ้าน ธอส 2564 เป็นของตนเอง เพื่อเติมเต็มชีวิต ครอบครัว แต่ว่ายังมีคนอีกปริมาณ ไม่น้อยที่ไม่สามารถที่จะซื้อบ้านได้ เพราะว่ามีรายได้ น้อยเกินกว่าจะผ่อนไหว แม้กระนั้นวันนี้เบาใจ ได้แล้ว เมื่อธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) จัดโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านดอกต่ำ ประจำปี 2564 ออกมาถึง 3 โครงการ ประกอบด้วย

 • มีโครงการสินเชื่อ ที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากร ภาครัฐ ปี 2564
 • มีโครงการสินเชื่อ บ้านคนละหลัง
 • มีโครงการบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก
โครงการบ้าน ธอส 2564

โดยทั้ง 3 โครงการ รีวิวบ้านภูเก็ต ครอบคลุมทุกวัตถุประสงค์ การกู้หลัก ไม่ว่าจะเป็นการซื้อบ้าน หรือปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซม และไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น ที่ยังให้ผ่อนชำระ ได้นานสูงสุดถึง 40 ปี ช่วยให้ผู้มีรายได้ น้อยและบุคลากรภาครัฐ ที่ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองง่ายขึ้น ดังนั้น คนที่กำลังมองหา สินเชื่อบ้านอยู่ ห้ามพลาด รีบมาอ่านและเลือกสินเชื่อบ้าน ธอส. ที่ตรงกับความต้องการของคุณกันเลย

ธอส (ธนาคารอาคารสงเคราะห์) ทำให้คนไทยมีบ้าน โครงการบ้าน ธอส 2564

พ.ศ.2559 แบงค์ได้ระบุหน้าที่ใหม่ “ ทำให้ชาวไทยมี บ้าน ” และวิสัยทัศน์ใหม่ “แบงค์ที่ดียอด ที่สุดสำหรับการมีบ้าน” ที่สะท้อนถึงหน้าที่ รวมทั้งหน้าที่ของแบงค์ ที่มีต่อชาวไทย รวมทั้งประเทศไทย ได้ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆ

ตั้งความมุ่งหมายใหม่ แบงค์ฯเป็น SMART Organization พร้อมจัดตั้ง “โรงเรียนการเงิน” เพื่อช่วยเหลือ ให้กลุ่มที่มีความจำกัด สามารถเข้าถึง สินเชื่อในระบบได้มากขึ้น ความเจริญบริการ รูปแบบใหม่ เน้นสนองตอบ สิ่งที่จำเป็นของลูกค้า โดยตั้ง Premier Service Center (PSC) เป็นศูนย์ให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า ของแผนการหมู่บ้านจัดสรร และก็ รายย่อย ที่อยากสินเชื่อ ในทุกพื้นที่ และจากนั้นก็ตั้ง Data Entry (DE) เปลี่ยนแปลง แบบอย่างกระบวนงานสินเชื่อเพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ด้านการตลาด, การบริการลูกค้า

โครงการบ้าน (ธอส ) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อคุณ ปี 2564

ระบุช่วงเวลา ยื่นคำขอกู้และก็ทำนิติกรรม เมื่อวันที่ 1 เดือนมีนาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เดือนธันวาคม 2564

(ดังนี้ แบงค์ขอสงวนสิทธิ์ สำหรับในการระบุ ช่วงเวลาจบ โครงการก่อนที่จะครบกำหนด แม้แบงค์ ให้สินเชื่อเต็มวงเงิน ของโครงการแล้ว)

 • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
 • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร

หมายเหตุ
นิยามคำว่า บ้านจัดสรรภูเก็ต “อาคาร”หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย ยกเว้นบ้านเช่าและแฟลต

วงเงิน / ระยะเวลาผ่อน

วงเงิน

 • วงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อรายต่อหลักประกัน

ระยะเวลาผ่อน

 • ระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 4 ปี และไม่เกิน 40 ปี อายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น ข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ  ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี
โครงการบ้าน ธอส 2564

อัตราดอกเบี้ย / ค่าธรรมเนียม

อัตราดอกเบี้ย

ปีอัตราดอกเบี้ย
ปีที่ 1= 2.75% ต่อปี
ปีที่ 2= 3.75% ต่อปี
ปีที่ 3= MRR – 1.40% ต่อปี
ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา= MRR – 0.75% ต่อปี

หมายเหตุ : MRR ตามประกาศธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

ยกเว้น ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ร้อยละ 0.1 ของวงเงินกู้ภายใต้หลักประกันเดียวกัน

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร

คุณสมบัติ

 • ประชาชนทั่วไปที่มีรายได้ ขายวิลล่าภูเก็ต (Gross) ไม่เกิน 35,000 บาทต่อเดือน
 • ไม่มีประวัติการผ่อนชำระสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับธอส.และสถาบันการเงินอื่น

เอกสาร

เอกสารส่วนบุคคล

 • บัตรประจำตัวประชาชน / ข้าราชการ
 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

เอกสารทางการเงิน

พนักงานประจำ

 • ใบรับรองเงินเดือน
 • สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน

ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 • สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)
 • สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน
 • หลักฐานการเสียภาษีเงินได้
 • รูปถ่ายกิจการ
 • สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

เอกสารหลักประกัน

 • สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย / สัญญาวางมัดจำ / สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ (กรณีซื้อ)
 • หลักฐานการเป็นเจ้าของบ้าน ขายบ้านภูเก็ต เช่น สำเนาใบคำขอ เลขหมายบ้าน
 • สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน
 • สำเนาโฉนดที่ดิน/น.ส.3ก./หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2) ทุกหน้า  
 • ใบอนุญาตปลูกสร้าง
 • แบบแปลน
 • ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง
 • อื่นๆ (ถ้ามี)

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับเพื่อการมีบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จะเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และก็สังคม ด้านที่พักอาศัย ควบคู่ไปกับ การสร้างโอกาส ให้คนประเทศไทยมีบ้านเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลุ่มผู้มีรายได้น้อย และก็รายได้ปานกลาง ตามเป้าหมาย สำหรับเพื่อ การก่อตั้ง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่ได้ถูกตราไว้ในพระราชบัญญัติ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ พุทธศักราช2496

อ่านบทความที่หน้าสนใจ : แบบบ้าน Villas Phuket รีวิวบ้าน phuket property บ้านเดี่ยว POOL VILLA บ้านจัดสรร PHUKET VILLA สินเชื่อบ้าน ธอส 2564

อ่านบทความเพิ่มเติ่ม : ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต invest in phuket property phuket villa for sale phuket village village phuket รีวิวบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต ขายบ้านภูเก็ต ซื้อบ้าน ตกแต่งบ้าน วิลล่าราคาถูกภูเก็ต วิลล่าภูเก็ตที่ขาย

ซื้อวิลล่า ภูเก็ต Sale Villas Phuket (RU)